Doprava
od 4.80€

Kontakt
0903 789 566

Obchodné podmienky

 1. Predávajúci
  A-Keramika CERSA s.r.o., prevádzkovateľ internetového obchodu.
 2. Kupujúci
  Registrovaný, prípadne neregistrovaný používateľ tohto systému má právo objednať si tovar v ponuke tohto internetového obchodu.
 3. Objednávka a uzatvorenie kúpnej zmluvy
  1. Objednávka je návrhom kúpnej zmluvy. Kúpna zmluva vzniká na základe objednávky alebo hneď po prevzatí objednaného tovaru kupujúcim.
  2. Elektronická objednávka je platná , ak sú vyplnené všetky povinné údaje a náležitosti uvedené v objednávkovom formulári.
  3. Objednávky podané prostredníctvom internetového obchodu www.akeramikacersa.sk sú záväzné pre obe strany (kupujúceho a predávajúceho).
  4. Podaním objednávky (vyplnením a odoslaním objednávkového formulára) kupujúci potvrdzuje, že sa oboznámil s týmito obchodnými podmienkami, reklamačným poriadkom, a že s nimi súhlasí.
  5. Každá objednávka je potvrdená emailom na adresu uvedenú kupujúcim. Objednávka sa považuje za neplatnú pri porušení podmienok dohodnutých v čase potvrdenia objednávky (neúplnosť objednávky, cena za tovar a prepravu, spôsob a termín doručenia). Ak dôjde k takejto situácii predávajúci kontaktuje kupujúceho emailom alebo telefonicky, ak bolo číslo na kupujúceho uvedené pri vyplnení objednávkového formulára a dohodne nové podmienky dodania tovaru. Ak kupujúci súhlasí s upravenými podmienkami musí tento súhlas potvrdiť emailom, ktorý je záväzný.
 4. Predmet zmluvy
  1. Predmetom kúpnej zmluvy je dodanie tovaru iba uvedeného v ponuke internetového obchodu www.akeramikacersa.sk a následne v objednávke kupujúceho.
  2. Miestom dodania tovaru je adresa uvedená kupujúcim v objednávkovom formulári.
  3. Vlastnícke právo k zakúpenému tovaru prechádza na kupujúceho až po zaplatení kúpnej ceny, jeho prevzatím.
 5. Storno objednávky
  1. Storno objednávky zo strany kupujúceho
   1. Kupujúci má právo stornovať objednávku v deň jej zaslania alebo pred jej záväzným potvrdením.
   2. Kupujúci má právo stornovať objednávku, ktorá nebola predávajúcim potvrdená do 24 hodín alebo predávajúci nesplní dohodnuté podmienky dodania. V takomto prípade kupujúcemu nebudú účtované poplatky za poštovné a balné.
   3. Kupujúci musí informovať predávajúceho o stornovaní objednávky emailom.
  2. Storno objednávky zo strany predávajúceho
   1. Predávajúci má právo stornovať objednávku celú alebo jej časť z dôvodu, že sa už tovar nevyrába, nedodáva alebo nie je na sklade a nie je schopný dodať tovar kupujúcemu v lehote určenej týmito Všeobecnými obchodnými podmienkami alebo v cene, ktorá je uvedená na internetovej stránke predávajúceho, v prípade, že sa predávajúci s kupujúcim nedohodne inak.
   2. Predávajúci má právo stornovať objednávku, ak sa s kupujúcim nemôže skontaktovať telefonicky (v prípade, že telefónne číslo nebolo uvedené pri vyplnení objednávkového formulára alebo kupujúci nezdvíha telefón) za účelom dohody o ďalšom postupe.
   3. O stornovaní objednávky bude kupujúci informovaný emailom alebo telefonicky od predávajúceho. Upozornenie: Každá objednávka je záväzná (Občiansky zákonník § 544-545, zákon č. 40/1964 Sb) podľa našich obchodných podmienok. Pokiaľ nebude objednávka zaslaná na dobierku zákazníkom vyzdvihnutá, bude požadované uhradenie vzniknutých nákladov na odoslanie tovaru a manipulačný poplatok (tzv. zmluvná pokuta) vo výške výši 13,-EUR. Odoslaním objednávky SÚHLASÍTE s našimi obchodnými podmienkami a zmluvnou pokutou v tejto výške.
 6. Cena a platobné podmienky
  1. Ceny tovaru sú maloobchodné. Sú vyznačené u jednotlivých položiek tovaru v ponuke internetového obchodu www.akeramikacersa.sk.
  2. Ceny tovaru sú uvedené v Eurách.
  3. Ceny za tovar sú zmluvnými cenami. Predávajúci si vyhradzuje právo tlačových chýb.
  4. Pri objednávke obkladov a dlažieb bude kupujúcemu vystavená zálohová faktúra, ktorá bude v hodnote 50% z celkovej sumy objednávky. Ihneď po jej uhradení bude tovar objednaný. Akonáhle bude tovar u nás na sklade, bude kupujúcemu vystavená vyúčtovacia faktúra na zvyšnú sumu a po jej doplatení bude tovar expedovaný. Ak bude tovar (obklady, dlažby) skladom, predávajúci vystaví faktúru v plnej výške a po jej doplatení bude tovar expedovaný kupujúcemu. Cena za dopravu pri objednávke obkladov a dlažieb bude vypočítavaná individuálne a odsúhlasená mailom medzi kupujúcim a predávajúcim.
  5. Pri potvrdení objednávky bude k cene tovaru pripočítané dopravné podľa platných obchodných podmienok. Balné si neúčtujeme.
  6. CENY DOPRAVY sú uvedené vo formulári pri objednávke.
  7. Objednávka Slovenskou Poštou od 0-10 EUR, je dopravné 6,30 EUR; Objednávka od 10,01- 35 EUR je dopravné 5,80EUR; Objednávka od 35.01- 50 EUR je dopravné 5,30 EUR; Objednávka od 50,01- 100 EUR je dopravné 4,80EUR.
  8. Pri objednaní tovaru do iného štátu bude cena tovaru prepočítaná podľa príslušnej meny daného štátu (nákup valút), podľa kurzového lístka ČNB platného v deň odosielania tovaru.
  9. Do Českej republiky zasielame balíky prepravnou službou Geis SK s.r.o.
  10. Cena dopravy do iného štátu bude kupujúcemu oznámená emailom, ktorý musí kupujúci potvrdiť emailom pre vybavenie a odoslanie objednávky. Objednávky do zahraničia vybavujeme individuálne, podľa platných tarifov Slovenskej Pošty.
 7. Právo na zmenu ceny
  1. Predávajúci si vyhradzuje právo tlačových chýb.
  2. Pri potvrdení objednávky sú kupujúcemu oznámené platné ceny.
  3. V prípade nižšej ceny počas expedície ako na potvrdenej objednávke, tovar je kupujúcemu dodaný za platnú cenu počas expedície.
  4. V prípade vyššej predajnej ceny ako je uvedená na objednávke, je o tom kupujúci informovaný emailom alebo telefonicky. Takáto situácia sa rieši po vzájomnej dohode a k plnej spokojnosti kupujúceho a predávajúceho.
 8. Dodanie a prevzatie tovaru.
  1. Objednaný tovar bude kupujúcemu zaslaný na dobierku prepravnou službou (TopTrans, Geis) alebo Slovenskou Poštou.
  2. Miesto dodania tovaru je adresa, uvedená kupujúcim v objednávkovom formulári (mimo P.O.BOX).
  3. Expedovanie tovaru je max do 7 pracovných dní od záväzného potvrdenia objednávky.
  4. V prípade vzniku nečakanej situácie, a to že tovar nie je na sklade môže byť dodacia lehota dlhšia (po dohode s kupujúcim). Zákazníka informujeme emailom alebo telefonicky.
  5. Ak vznikne predávajúcemu prekážka brániaca v dodaní tovaru, informuje o tom kupujúceho a ponúkne mu iný, podobný tovar a oznámi mu predpokladaný termín dodania.
  6. Zásielka tovaru obsahuje daňový doklad so všetkými náležitosťami.
 9. Odstúpenie od kúpnej zmluvy
  1. Kupujúci má právo odstúpiť od kúpnej zmluvy bez uvedenia dôvodu do 7 pracovných dní odo dňa prevzatia tovaru.
  2. Odstúpenie od kúpnej zmluvy musí byť písomnou formou na emailovú adresu predávajúceho (viď sekcia Kontakty), s uvedením čísla objednávky, kódom a názvom vráteného tovaru, číslom účtu alebo adresou pre vrátenie peňazí. Musí byť doložený doklad o kúpe tovaru a doklad o prevzatí tovaru.
  3. Vrátený tovar z dôvodu odstúpenia od kúpnej zmluvy musí byť zaslaný na adresu predávajúceho v deň odstúpenia. Tovar musí byť v neporušenom stave (nerozbalený, nepoužitý) Odstúpenie od zmluvy je oznámené telefonicky alebo mailom.
  4. Ak kupujúci splní vyššie uvedené podmienky, budú mu peniaze vrátene poštovou poukážkou na adresu alebo na číslo účtu určeného kupujúcim do 7 pracovných dní.
  5. Vyplnením a potvrdením objednávkového formulára dáva kupujúci súhlas predávajúcemu k zhromažďovaniu a evidovaniu osobných údajov o kupujúcom a jeho nákupoch. Kupujúci má právo tento súhlas písomne odvolať.
  6. Predávajúci je oprávnený evidovať a spracovávať pre svoju potrebu osobné údaje o kupujúcom získaných z obchodných vzťahov.
  7. Predávajúci si vyhradzuje právo robiť analýzy o kupujúcom (používateľovi) a jeho správaní na svojich internetových stránkach (napr. meranie návštevnosti a iné).
  8. Predávajúci sa zaväzuje, že osobné údaje neposkytne tretej osobe, ale kupujúci musí vziať na vedomie, že údaje, ktoré dobrovoľne poskytne do diskusných fór alebo iných automaticky generovaných stránok môžu byť použité treťou osobou, informácie nie je možné kontrolovať, preto predávajúci (prevádzkovateľ) za to nenesie žiadnu zodpovednosť.
 10. Záruka na tovar
  1. Ak po prevzatí tovaru kupujúci zistí nejakú chybu alebo vadu, má právo reklamovať tovar písomne na emailovú adresu predávajúceho s presným popisom chyby, vady a pod., musí byť priložená kópia o kúpe tovaru.
  2. Kupujúci nenesie žiadnu zodpovednosť za poškodenie tovaru treťou osobou.
 11. Záverečné ustanovenia
  1. Všetky právne vzťahy vznikajúce medzi predávajúcim a kupujúcim sú písané podľa právnych predpisov SR. Vo veciach neupravených týmito obchodnými podmienkami sa uplatnia príslušné ustanovenia Občianskeho zákonníka, Obchodného zákonníka a Zákona o ochrane spotrebiteľa.
  2. Predávajúci si vyhradzuje právo zmeny týchto „Všeobecných obchodných podmienok“.